H-1143  Budapest, Hungária köz 5.
Tel.: +36-1-467-1724
Fax: +36-1-467-1735

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Érvényes 2016. szeptember 15. napjától visszavonásig

 

A FOODNET ZRT (székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5., cégjegyzék: 01-10-048567, adószáma: 25362200-2-42; közösségi adószáma: HU25362200), – továbbiakban: Szállító ezennel az alábbi Általános Szerződési Feltételeket teszi közzé a szállítási szerződéseinek a könnyebben megismerhető és alaposabb tájékoztatást nyújtó szabályozására:

 1. Az ÁSZF alkalmazási köre
  • Jelen ÁSZF rendelkezéseit alkalmazni kell a Szállító és a Megrendelő között létrejött valamennyi termékszállítási ügyletre, akár eseti megrendelésen, akár keretszerződésen, akár reálaktuson alapul, ha az alkalmazhatóságot jelen ÁSZF saját maga nem zárja ki.
  • Jelen ÁSZF szempontjából Megrendelőnek minősül minden személy, vagy szervezet, aki a Szállító részére termékmegrendelést ad le.
  • Eseti Megrendeléssel jön létre a Szállítási szerződés, ha a Megrendelő a Szállító közzétett címére, elérhetőségére (e-mail, postai cím, telefon, fax, weboldal) eseti megrendelést juttat el.
  • Szállítási keretszerződéssel jön létre a szállítási szerződés, ha a Megrendelő és a Szállító írásbeli, kétoldalú szállításikeretszerződést, szerződést írnak/írtak alá. A keretszerződés lehet „halasztott fizetéses (utalásos)” vagy „azonnali fizetéses (készpénzes)” keretszerződés. Felek a szállítási keretszerződésben jelen ÁSZF tartalmától eltérhetnek, azonban valamennyi eltérést kötelesek írásban részletesen rögzíteni. Ellenkező rendelkezés hiányában vagy hiányos kikötés esetén arra a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Az írásbeli keretszerződés alapján is a Megrendelőnek Megrendelést kell leadni a Szállító részére.
  • A Megrendelésakkor érvényes, ha a Megrendelő megjelöli a megvásárolni kívánt termék azonosítására alkalmas paramétereit (megnevezés és cikkszám), mennyiségét, illetve a kívánt szállítási határidőt és a szállítás helyét. A Megrendelés azon a napon leadott, amikor azt a fenti adatokkal leközlik, és azt a Szállító kézhez kapta és Szállító azt visszaigazolta. Szállítói visszaigazolás hiányában a Megrendelés nem minősül leadottnak. Megrendelő által megjelölt szállítási határidőhöz a Szállító nincs kötve, attól szabadon eltérhet.
  • Szállítót a Megrendelővel szemben szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
 • Az ÁSZF tárgya
  • Szállító a szállítási szerződés alapján köteles a kínálatában szereplő megrendelt terméket (továbbiakban: termék vagy áru) jelen ÁSZF és a Megrendelés szerint leszállítani és annak tulajdonjogát a Megrendelőre átruházni, míg a Megrendelő köteles a terméket átvenni és annak ellenértékét a Szállítónak megfizeti.
  • A Szállító a szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott termékek körét és vételárát időről-időre módosíthatja, amelyről a Megrendelőt köteles legalább 10 nappal korábban értesíteni („Termék és Árlista”). A Megrendelő köteles az értesítés vételétől számított két munkanapon belül a közölt árváltozás elfogadásával kapcsolatban nyilatkozni. A nyilatkozattételi határidő elmulasztása esetén az árváltozás a Megrendelő részéről elfogadottnak tekintendő. Az árváltozás el nem fogadása esetén a Szállító az árváltozással érintett termékek szállítását felfüggesztheti.
 • Megrendelés
  • A Szállító a weboldalán teszi közzé a kínálatában szereplő termékeinek listáját, azok lényeges jellemzőit. A Szállító a terméklistát egyéb formában – pl. kinyomtatva üzletkötő által, vagy e-mail útján – is eljuttathatja a Megrendelőnek. Szállító felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szállító által forgalmazott termékek ellenértéke napról-napra változhat, valamint arra, hogy a weboldalon feltüntetett termékképek illusztrációk, amelyek eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
  • A megrendelésnek tartalmaznia kell a termékek cikkszámlát és mennyiségét, a szállítás időpontját és rendeltetési helyét.
  • Amennyiben jelen ÁSZF a Szállító honlapjára, vagy Weblapjára utal, úgy azon afoodnet.hucím alatt található honlapot kell érteni.
  • A Megrendelő a megrendelését leadhatja
 1. a) faxon,
 2. b) elektronikus levélben(e-mailen)
 3. c) weboldalon keresztül, valamint
 4. d) személyesen üzletkötő útján.
 • A Megrendelő jogosult szabadon eldönteni, hogy milyen módon adja le a Megrendelését a Szállító felé. Megrendelő azonban tudomásul veszi, hogy vita esetén neki szükséges bizonyítania a megrendelés leadásának megtörténtét és annak tartalmát.
 • AMegrendelő a fenti eszközök útján a megrendeléseit az alábbi címek valamelyikére kell megküldenie:
 1. a) FAX: + 36-1/467-1736             hétfőtől – péntekig12.00 óráig,
 2. b) E-mail: rendeles@foodnet.hu; hétfőtől – péntekig12.00 óráig,
 3. c) Web: http://www.foodnet.hu/
 4. d) Szállító igazolt üzletkötője részére

A Megrendelő a megrendelés leadásakor köteles a saját azonosító adatainak megadására is.

 • Amennyiben a Megrendelő nem határoz meg szállítási időpontot, úgy a megrendelést Szállító a szokásos munkarendjében, a lehető leghamarabb időpontban teljesíti.
 • Amennyiben a Megrendelő nem határoz meg szállítási címet, úgy a Megrendelést a Megrendelő szokásos (korábbi megrendelések címére) telephelyére kell kiszállítani.
 • A Szállítónak joga van a megrendeléssel kapcsolatban a megrendelés részleteinek tisztázására, illetve esetleges cseretermékek felajánlására és a Megrendelővel való telefonos, e-mailes kapcsolatfelvételre.
 • A Szállító jogosult a Megrendelőrészére a megrendelésben rögzített termék helyett, azzal azonos fajtájú és kiszerelésű, a megrendelésben szereplő termékhez hasonló minőségű, de más gyártó által gyártott árut szállítani (helyettesítő termék), amennyiben a Megrendelőazt elfogadja.
 • A megfelelő helyettesítő termék átvételét és az ellenértékének a megfizetését a Megrendelőa kiszállításkor nem tagadhatja meg.
 • A Szállító, ha úgy ítéli meg, hogy a Megrendelést teljesíteni nem tudja, (ilyen eset az is, ha a felajánlott cseretermék a Megrendelőnem megfelelő), úgy jogosult a Megrendelés nem teljesítésére.
 • A megrendelés visszautasítását a Szállító közli a Megrendelővel.A Megrendelőebben az esetben semmilyen jogcímen nem támaszthat követelést a Szállítóval szemben az elmaradt kiszállítás miatt keletkezett kárával kapcsolatban.
 • A Szállító által a Megrendelőnek szállított termékekkel kapcsolatos kárveszély és kockázatviselés, függetlenül a tulajdonjog fenntartásától, a termékeknek a Megrendelő részére történő átadásakor száll át a Megrendelőre.
 • Szavatosság
  • A Szállító szavatolja, hogy a szállított termék minősége, fogyaszthatósága (szavatossági ideje) a hatályos előírásoknak megfelelnek, az élelmiszerek emberi fogyasztásra alkalmasak. A Szállító biztosítja a minőség megőrzési időt és a termékek előírás szerinti jelölését, valamint biztosítja az áru HACCP rendszernek és a Legjobb Higiéniai Gyakorlatnak megfelelő szintű kezelést és tárolását, illetve általa/megbízottja útján történő kiszállítását.
 • Az értékesítés feltételei

5.1       Megrendelő a termékeket kizárólag Magyarország területén értékesítheti (továbbiakban: „Terület”).

5.2       Megrendelő a termékek átvételét követően kereskedhet a termékekkel mindaddig, amíg a Szállító a jelen szerződés alapján a termékek egészének vagy egy részének visszavételét nem kezdeményezi-

5.3       Megrendelő nem jogosult a termékeket elzálogosítani, bármilyen zálogjogot, terhet alapítani vagy megengedni ennek keletkezését, vagy más módon megterhelni a termékeket.

5.4       A termékekhez a magyar nyelvű tájékoztatót a Szállító köteles biztosítani.

5.5       Megrendelő csak azon védjegyek alatt és olyan csomagolásban adhatja el a termékeket, ahogyan az a Szállító által meghatározásra került

5.6       Megrendelő megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a készleteiből a megrendelt termékeket a Vevőknek leszállítsa az adott Területen. A Megrendelő a termékeket a saját neve alatt, saját felelősségére és kockázatára szerzi be és adja el, és nem tüntetni fel magát, mint a Szállító ügynöke.

5.7       Megrendelő viseli a termékek, valamint a részére átadott reklám és hirdetési anyagok elvesztésének vagy megsérülésének kockázatát, vagy az ő nevében eljáró személyekből –ideértve a szállítmányozási társaságok és harmadik fél raktárakból – eredő kockázatot.

5.8       Megrendelő legalább heti rendszerességgel értesíti a Szállítót minden a termékekben gyakran előforduló hibáról.

5.9       Ha a Szállító bármely okból valamely termékének kereskedelemből történő kivonása vagy a fogyasztóktól történő visszahívása mellett dönt, úgy a Megrendelő köteles a Szállító által kért minden ésszerű intézkedést megtenni, a kivont vagy visszahívott termékeket késedelem nélkül összegyűjteni, és a Szállító utasítása szerint kezelni, elkülöníteni, megsemmisíteni vagy a Szállítónak visszaszállítani. A termékek kereskedelemből történő kivonásának, illetve visszahívásának költségei a Szállítót terhelik. Megrendelő a termékvisszahívásról szóló értesítés részére történő megküldését követően a jelen pontban vállalt kötelezettségek elmulasztásáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A termékek visszahívásával kapcsolatos részletes szabályokat az ÁSZF 5. sz. melléklete tartalmazza (Termékvisszahívás szabályozása, nyomtatvány).

 • Az áru ellenértéke
  • A Megrendelő a szállításra kerülő termékek ellenértékeként vételárat köteles fizetni.
  • A Szállító által közzétett árak kétség esetén ÁFA nélkül értendők.
  • AMegrendelőa vételárat a termék átvételével egyidejűleg, készpénzben fizeti meg a Szállító alkalmazottja/megbízottja részére, aki az összeg átvételét az áru és az arról szóló számla/szállítólevél átadásával ismeri el.
  • A Szállító ésMegrendelőelőzetesen megállapodhatnak a vételár átutalással való teljesítésében is. (halaszott fizetéses, utalásos Keretszerződés). Az Utalásos Keretszerződésben meg kell jelölniük az irányadó fizetési határidőt, és azt a legmagasabb összeget is, amennyi lehet maximálisan a MegrendelőSzállító felé fennálló ki nem fizetet számláinak az összege. (Hitelkeret).
  • A Hitelkeretet túllépése esetén a Szállító a Megrendelőmegrendelését kizárólag készpénzes fizetés/előrefizetés ellenében teljesíti.
  • Szállító az utalással való fizetés engedélyezéséről vagy a hitelkeret összegének a meghatározásáról szabadon dönt és a Szállító bármikor – indokolás nélkül – jogosult az Átutalásos Keretszerződést felmondani, és az átutalásos fizetési mód helyett, és a soron következő megrendelések vonatkozásában készpénzes fizetést igényelni a Megrendelőtől. Szállító jogosult továbbá a Megrendelővel kapcsolatban megállapított Hitelkeretet önállóan módosítani.
  • Szállító jogosult a szállítás teljesítését a vételár egy részének vagy egészének Megrendelőáltali megfizetéséhez kötni. Amennyiben a Szállító szükségesnek ítéli meg, úgy előlegbekérőt állít ki a Megrendelőszámára. A Szállító az előlegbekérőn szereplő összeg kiegyenlítéséig jogosult a szállítás megkezdését, teljesítését megtagadni.
  • Amennyiben a Szállító előlegbekérőt állít ki, úgy a szállítási határidő az előlegbekérőn szereplő összeg Szállító részére történő megfizetésének napján kezdődik, míg szállítási határnap esetén a Szállító a szállítást az előlegbekérőn szereplő összeg Szállító részére történő megfizetésének napját követően, a szállítási határnapra teljesíti.
  • Amennyiben a szállítási határnap korábbi, mint az előlegbekérő szerinti összeg megfizetésének napja, úgy a Szállító a szállítást az előlegbekérőn szereplő összeg Szállító részére történő megfizetésének napját követően, a lehető legkorábban köteles teljesíteni.
  • Az előlegbekérőn szereplő összeg azon a napon tekinthető megfizetettnek (kiegyenlítettnek), amikor az előlegbekérő szerinti teljes/maradéktalan összeg a Szállító bankszámláján jóváírásra került. A Szállító a végszámláját – amennyiben rész- vagy előlegfizetés történt, úgy annak figyelembe vételével – a termék átadás – átvételének napjával állítja ki.
  • A Szállító által benyújtott számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megrendelőa Szállító részére a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles megfizetni.
  • Amennyiben a Megrendelőkésedelembe esik a számlái kifizetésével, a Szállító jogosult a Megrendelőakár jelen, akár más megrendeléseinek visszatartására, továbbá előre fizetést vagy egyéb biztosíték követelésére.
  • Megrendelőnem jogosult az esetleges ellenköveteléseit a Szállító felé fennálló fizetési kötelezettségébe beszámítani, vagy erre hivatkozással a fizetést elmulasztani, továbbá a Megrendelőnem jogosult az esetleges szavatossági igényei miatt a vételár összegét visszatartani, vagy az ellenértékbe beszámítani. A Megrendelőaz ellenköveteléseit külön eljárás keretében érvényesítheti.
  • A fizetési feltételek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
  • Számlareklamációt a Szállító a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül fogad el, az ezt követően beérkezett reklamációkat a Szállító nem veszi figyelembe, illetve a számlát befogadottnak tekinti. Számlatétel reklamációja esetén, a számlán szereplő elfogadott tételek ellenértékét a Megrendelő köteles a fizetési határidőn belül pénzügyileg teljesíteni. A számla – az ellenkező bizonyításáig – annak elküldését követő második munkanapon kézbesítettnek tekintendő.
 • Kiszállítási feltételek
  • Amennyiben a megrendelés a megelőző munkanap 12 óráig került leadásra, úgy eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szállítást a Szállító a következő munkanapon teljesíti.
  • Amennyiben a megrendelés leadására a megelőző munkanap 12 óráját követően került sor, úgy, a Szállító a megrendelést legkorábban a leadást követő második munkanapon szállítja ki.
  • A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a munkanapokon 12 óra után leadott megrendelést a következő munkanapon kiszállítsa.
  • A Kiszállítás eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon6 – 17 óráig tart. (Kiszállítási Időszak) A Szállító ezen időszak alatt köteles az esedékes szállítási napon a megrendelt termékeket a Megrendelőrészére eljuttatni.
  • Ha a Megrendelőa megrendelésében konkrét kiszállítási napszakot, vagy órát jelöl meg, úgy a Szállító törekszik arra, hogy a Megrendelőigényének eleget tegyen, de amennyiben ezt nem tudja tartani, úgy a Megrendelőezen az alapon semmilyen igényt nem támaszthat a Szállítóval szemben, feltéve, ha a Szállító a termékeket a Kiszállítási Időszak végéig leszállítja.
  • A Megrendelőfizetési késedelme esetén a szállítási határidő a késedelem időszakával meghosszabbodik.
  • Szállító – előzetes értesítés mellet- jogosult előszállításra és részteljesítésre is.
  • A teljesítés a megrendelt áru Megrendelőrészére történő átadásával történik meg. A helyszínre történő szállítás esetén a lerakodás a Megrendelőkötelezettsége.
  • Amennyiben a közölt szállítási időpontban a Megrendelőnem gondoskodik a szállított áru lerakodásáról, vagy megfelelő átvételéről, úgy az lényeges szerződésszegésnek minősül és a Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy a felmerült többletköltségét (tipikusan a fuvardíj összegét) és a meghiúsulási kötbér összegét a Megrendelőrészére kiszámlázni.
  • Megrendelőa megrendelésben (illetve a Szállító által) közölt szállítási határidőn belül köteles biztosítani a szállítási címen a termék átvételét.
 • Telephelyi Átvétel

8.1       Megrendelt terméket –ennek előzetes közlése esetén – a Szállító bejelentettraktárában is át lehet venni.

8.2       A Szállító raktárában történő átvétel esetén a Megrendelősaját költségén köteles gondoskodni az áru felrakodásáról és elszállításáról.

8.3       Megrendelőa megrendelt árut köteles a megrendelőn jelzett kért szállítási munkanapon legkésőbb 17 óráig elszállítani, illetve ha erre nem képes, úgy köteles az akadályt a Szállítóval azonnal közölni.

8.4       Ha a Megrendelőnem gondoskodik a megrendelt áru elszállításáról, illetve a megrendelését nem módosítja, úgy a Szállító jogosult a megrendelést törölni és meghiúsulási kötbért felszámítani.

 

 • Termékek Átvétele

9.1       A termékek átadása számlán vagy szállítólevélen történik.

9.2       Az áru átadásáig a kárveszély a Szállítót terheli, míg az átadást követően a Megrendelőt.

9.3       A megrendelést a Megrendelő által megjelölt szállítási címen jelen lévő személy, vagy a Megrendelőnevében a Szállító telephelyére érkező személy és/vagy aki a leadott Megrendelés tényétől tudomással bír jogosult átvenni a Szállítótól.

9.4       A Szállító a szállított termékek tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja, így a Megrendelőkülönösen – az ellenérték megfizetéséig – nem jogosult a terméket átruházni, felhasználni vagy egyéb módon átalakítani.

A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye. A teljesítés helye – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelő megrendelésben meghatározott telephelye. A Megrendelőaz áru átvételekor köteles ellenőrizni a leszállított termékek mennyiségét és minőségét, illetőleg a csomagolás épségét. Megrendelőaz átvételkor írásban jelzi mennyiségi, illetve minőségi kifogásait. Az esetleges sérülésekről vagy hiányokról jegyzőkönyvet kell felvenni a Szállító jelenlétében. (Panaszbejelentés-Reklamáció nyomtatvány)

Megrendelő az átvételekor tapasztalt minőségi vagy mennyiségi eltérésről jegyzőkönyvet köteles felvenni, és haladéktalanul köteles a Szállítóval közölni, továbbá árusérülés, minőségi probléma esetén olyan fényképet is köteles készíteni, amely a kifogással érintett termék azonosítására alkalmas, és rögzíti a sérülés, minőségi kifogás mibenlétét. Szállító mennyiségi vagy minőségi kifogást kizárólag a fenti szabályok betartásával, az áruátvételt követő 24 órán belül fogad el. Megrendelő kifogásáról köteles a Szállító által rendszeresített „Panaszbejelentés-Reklamáció” nevű (3. sz. Melléklet) nyomtatványt maradéktalanul kitöltve, aláírva, a készített fényképekkel együtt Szállító részére megküldeni. A határidő lejártát követő reklamáció esetén Megrendelő jóváírásra/kompenzálásra nem jogosult, de Szállító fenntartja magának az egyedi mérlegelés jogát

Azon hibákért és hiányokért, amelyek a jegyzőkönyvben nem szerepelnek, Szállító nem vállal felelősséget.

Az átvételkor fel nem tárható minőségi kifogásokat a Megrendelőhaladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő három napon belül a bizonyító okmányokkal együtt írásban jelzi a Szállító felé.

9.10     A termékek átvételét követően a Megrendelő köteles betartani a termékek szállítására és tárolására vonatkozó előírásokat. A helytelen szállításból vagy tárolásból eredő károkért a Szállító nem tartozik felelősséggel.

9.11     A Szállító által a Megrendelőnek szállított termékekkel kapcsolatos kárveszély és kockázatviselés, függetlenül a tulajdonjog fenntartásától, a termékeknek a Megrendelő részére történő átadásakor száll át a Megrendelőre.

 • A szerződésszegés

10.1     Amennyiben a Szállító a vállalt határidőt nem tudja tartani, úgy ennek észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb a szállítási határidő utolsó napján vagy a határnapon köteles a Megrendelőttájékoztatni újabb határidő megjelölésével. Ha a Megrendelőaz újabb határidőt nem fogadja el, úgy Szállító a megrendeléstől elállhat, melyről a Megrendelőt köteles értesíteni.

10.2     Amennyiben a Megrendelés teljesítése az igényelt szállítási határidőben a Megrendelőérdekkörében felmerült ok miatt (pl.: átvétel nem biztosítása.) vált lehetetlenné, úgy a Szállító jogosult a Megrendelés további teljesítését megtagadni és a Megrendelővel szemben kötbérigénnyel fellépni.

10.3     Ha a Megrendelőa megrendelt terméket alapos ok nélkül nem veszi át a Szállítótól (vagy telephelyi átvétel esetén azt nem szállítja el a Szállító telephelyéről) a Megrendelőkötelesmeghiúsulási kötbért fizetni, melynek összege a Megrendelőáltal megrendelt, de át nem vett áru nettó ellenértékének a 20%-a, de megrendelésenként legalább 30.000,- Ft.

10.4     A meghiúsulási kötbér azon a napon esedékes, amelyen a Megrendelőa terméket át kellet volna vennie.

10.5     Megrendelőa Polgári Törvénykönyvben rögzített elállási jogára kizárólag az átvételt megelőzően hivatkozhat, mely esetben a Szállító a Polgári Törvénykönyv szerint igényelheti a felmerült kárát.

 

 • Az ÁSZF módosítása, felbontása, felmondása

11.1     A szállítási szerződés módosítása, kiegészítése vagy megszüntetése kizárólag írásban történhet.

 • A Megrendelő kártérítési felelőssége
  • Megrendelő felel a jelen szerződésben meghatározott bármely kötelezettsége teljesítésének elmaradásáért. Megrendelő köteles megtéríteni a Szállító minden olyan kárát (beleértve a tényleges kárát, költségeit és az elmaradt hasznát is), amelyet a Szállító a Megrendelő ÁSZF szerinti kötelezettségeinek megszegésével szenvedett el.
  • A Megrendelő köteles kármentesíteni vagy kártalanítani a Szállító bármely harmadik személy által előterjesztett kártérítés, követelés, vagy más igény tekintetében, amelyet a Szállító szenved el a Megrendelő, vagy annak bármely ügynöke, alvállalkozója, munkavállalója vagy tisztségviselője kötelezettségei megszegésének eredményeként.
  • Amennyiben bármely hatóság a Megrendelő szerződésszegése folytán a Szállítót marasztaló és/vagy bírságot kiszabó határozatot hoz, vagy a Szállító ellen eljárás indul, abban az esetben a Megrendelő köteles a Szállítót kármentesen tartani, illetőleg ha ez nem lehetséges úgy a Szállítót terhelő minden marasztalást, bírságot és költséget a Megrendelő köteles a Szállítónak megtéríteni.
  • A Megrendelő a Szállító által írásban megküldött, a kár értékét megállapító értesítés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül köteles megtéríteni a Szállító részére minden kárt, amely a Szállítót a Megrendelő az ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeinek megszegése folytán éri.
 • Szellemi tulajdon és jó hírnév
  • A Megrendelő az ÁSZF alapján nem szerez jogosultságot az ilyen szellemi tulajdon vagy goodwill vonatkozásában.
  • A Megrendelő haladéktalanul értesíti a Szállítót minden olyan jogsértésről vagy minden jogbitorlásra vonatkozó kísérletről, mely a fentebb meghatározott szellemi tulajdonra vagy goodwillre irányul a Területen belül.
 • Titoktartás

14.1     A Szállítási szerződés létrejöttével, az ÁSZF figyelembe vételével, a Megrendelőkötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a Szállító üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására, árképzésére vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet a Szállító üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, üzleti titokként fog kezelni és azt harmadik személynek – jogszabályi kötelezés hiányában – nem szolgáltatja ki, nem adja át. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően 3 évig áll fenn.

 

 • Vegyes rendelkezések
  • A Megrendelőtudomásul veszi továbbá azt is, hogy a Szállító, a Megrendelőelőzetes hozzájárulása nélkül is jogosult a Megrendelővel/Forgalmazóval szemben fennálló bármely követelését harmadik személy javára engedményezni, faktorálni.
  • Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek minősül vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényességét.
  • A Szállító által eladói minőségben kötött adásvételi szerződéseire jelen ÁSZF-ben leírt feltételeket értelemszerűen kell alkalmazni.
  • A Felek által létrehozott Szállítási szerződésben szabályozott valamennyi kérdést a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és más hatályos magyar jogszabályok idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. A jelen ÁSZF-el vagy azzal kapcsolatban keletkező bármely jogvita eldöntésére a felek alávetik magukat a Szállító székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság kizárólagos illetékességének
  • Jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szállító azt vissza nem vonja.
  • A Szállító a jelen ÁSZF módosítását vagy visszavonását a honlapján teszi közzé.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 8 számozott oldalból áll.

Foodnet Zrt.

TERMÉKKATALÓGUS